ELVÁRHATÓ GONDOSSÁG A SZÁMLA BEFOGADÓ RÉSZÉRŐL

nov 22, 2022 | Adózás

Az Áfa tv. VII. fejezete tartalmazza az adólevonási jogra vonatkozó szabályokat.

E fejezetben nem található olyan rendelkezés, amely tételesen meghatározná, hogy az áfa levonása érdekében az adózónak konkrétan milyen cselekményeket kell végrehajtania,  milyen intézkedéseket kell foganatosítania.

Minimálisan elvárható követelmény, hogy ellenőrizze annak a személynek az eljárási jogosultságát, akivel üzleti kapcsolatba lép.

Meg kell győződnie arról, hogy a számlakibocsátó valóban létező adóalany.

Az adóhatóság ezen túl a következőkre alapozhatja az adólevonási jog elutasítását:

  • a számlakibocsátó iratainak hiánya
  • a számlakibocsátó részéről nem történt meg a bevallás benyújtása, a számlában felszámított áfa befizetése
  • a felperes a számlakibocsátó székhelyét, telephelyéről nem rendelkezett információkkal

Nem lehet az adólevonási jog megtagadását olyan körülményekre alapítani, amelyről az Európai Unió Bírósága már kimondta, hogy önmagukban nem képezhetik annak akadályát.

Az Európai Unió Bíróság több ítéletében is kimondta, hogy a perbeli ügyben is megállapítható következő hiányosságok a számlabefogadó terhére nem értékelhetőek:

  • a számlakibocsátó rendelkezett-e a szóban forgó termékekkel
  • a számlakibocsátó képes volt-e azok szállítására
  • a számlakibocsátó adóbevallási és befizetési kötelezettségének eleget tett-e
  • a számlakibocsátó a jogszabályban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő számlán kívül nem rendelkezik a körülmények fennállását igazoló más okirattal

Adóhatóságot terheli annak objektív tényekkel történő bizonyítása, hogy a számla befogadója tudott, vagy kellő körültekintés mellett tudhatott arról, hogy adókijátszás valósul meg, illetve ebben maga közreműködött.

A nemzeti hatóság, bíróság feladatát képezi, hogy az Európai Unió Bírósága kidolgozott teszt alapján meggyőződjön az áfa levonási jog jogszerű gyakorlásáról.