• A termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő adószámának feltüntetése a számlán

2020. július 1-jétől minden belföldi adóalanynak kibocsá¬tott számlán szerepeltetni kell a termékbeszerző, szolgál¬tatást igénybevevő belföldi adóalany adószámának, cso¬portazonosító számának első nyolc számjegyét, vagyis megszűnik a 100 000 forintos értékhatár.

E kötelezettséget teljesíteniük kell az alanyi adómenteseknek is. A számlán a partner adószáma ak¬kor is szerepeltetendő, ha a számla nem tartalmaz általános forgalmi adót, mert az ügylet például adómentes
Emellett továbbra is érvényben marad az az előírás, amelynek alapján a fordított adózás alá tartozó ügy¬letekről kiállított számlának a termékbeszerző, szol¬gáltatást igénybevevő teljes, 11 számjegyű adószámát szerepeltetni kell.

A kapcsolódó átmeneti rendelkezés szerint az adólevonás tárgyi feltételeként szolgálhat az olyan, 2020. június 30-át követően teljesített ügyletről kibocsátott számla is, amely nem tartalmazza a termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő adószámát, de csak akkor, ha annak kibocsátása 2020. július 1-jét megelőzően történt és 100 000 forintnál kevesebb áthárított adót tartalmaz.
[Áfa tv. 169. § d) pont dc) alpontja, 336. §-a]

• A számlakibocsátási határidő 8 napra csökkenése

A jelenlegi szabályok szerint az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás valamint előzőek előlege esetében
• amelynek az ellenértékét illetve előlegét nem kész¬pénz¬zel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy több¬célú utalvánnyal térítik meg, vagy
• amelynek az ellenértékét a teljesítést követően térítik meg,
• és a számla áthárított adót tartalmaz (illetve áthárított adót kellene tartalmaznia), a számlát a teljesítéstől szá¬mított 15 napon belül (vagyis legkésőbb a 15. napon) kell kibocsátani.
Ez a 15 napos határidő 2020. július 1-jétől 8 napra csökken.
[Áfa tv. 163. § (2) bekezdés c) pontja]

• Az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjesztése

Az adóalany által kibocsátott számlákról teljesítendő on¬line számlaadat-szolgáltatási kötelezettség 2020. július 1-jétől az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség min¬den belföldi adóalany részére, belföldön teljesített ügy¬let¬ről kibocsátott számlára kiterjed.
Az adatszolgáltatási kö¬telezettség az alanyi adómentes adóalanyokat is terheli.
E kötelezettséget nem befolyásolja, hogy a számla akár az ügylet fordított adózása, akár adómentessége, akár a tör¬vény adó feltüntetését tiltó szabálya miatt nem tartalmaz át¬hárított adót.
Ezen időponttól sem esik számlaadat-szolgáltatási köte¬le¬zettség alá a nem adóalany (például magánszemély) és a másik tagállambeli vagy harmadik országbeli adóalany ré¬szére teljesített ügyletről kibocsátott számla, még akkor sem, ha a számlázott ügylet teljesítési helye belföld. Így nem kell adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni pél¬dá¬ul a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésről és a termékexportról. [A nem belföldi és nem adóalany részé¬re kibocsátott számlák 2021. január 1-jétől esnek online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá.)

A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjesztése mel¬lett nem változik az a szabály, hogy a számlázási funkcióval rendelkező programmal előállított számla adatairól azonnal, elektronikus úton teljesítendő az adatszolgáltatás.
A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával ki¬bocsátott számla adatait továbbra is az online felületen kell rögzíteni. Főszabály szerint ezt a számla kibocsátását köve¬tő (a hatályos rendelkezésben szereplő öt nap helyett) négy napon belül kell megtenni. Amennyiben azonban a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat 500 000 forintot elérő vagy meghaladó összegű áthárított adót tartal¬maz, az adatszolgáltatás továbbra is a számla kibocsátását kö¬vető naptári napon belül teljesítendő.
Új szabály, hogy végszámla (vagyis az olyan számla, amelyben az ellenértékbe beszámító előleg elszámolása is megtörténik) esetén az előleg figyelembe vételével adódó különbözetről szolgáltatandó adat.
Az online számlaadat-szolgáltatás új szabályai a 2020. június 30-át követően kibocsátott számlákra alkalmazandók.
[Áfa tv. 337. § (2) bekezdés, 10. számú melléklet]

• A számlabefogadóként teljesítendő adatszolgáltatás kiterjesztése

Az adóalanyoknak 2020. július 1-jétől a bevallásukban min¬den olyan számláról adatot kell szolgáltatniuk, aminek alap¬ján az adott adómegállapítási időszakban adólevonási jogot gyakorolnak. A számláról szolgáltatandó adatok köre nem változik.

A jelenleg hatályos szabályokat még alkalmazni kell azon számlák tekintetében, amelyek alapján az adóalany a 2020. június 30. napját magában foglaló adómegállapítási időszakban gyakorol adólevonási jogot. Így havi bevalló esetén a 2020 júniusáról, negyedéves bevalló esetén 2020 második negyedévéről, éves bevalló esetén a 2020-ról be¬nyújtandó bevallás benyújtása során alkalmazandó utol¬já¬ra a jelenleg hatályos előírás.
[Áfa tv. 337. § (1) bekezdés, 10. számú melléklet]