A Kormány 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről
A Kormány a koronavírus világjárvány egészségügyi és nemzetgazdasági hatásainak egyidejű kezelése, az emberi életek védelme
és a munkahelyek megőrzése érdekében egyetért adókedvezmények biztosításával, a szálláshely-szolgáltatók foglalásaik
kieséséből származó költségeinek megtérítésével és bértámogatások nyújtásával.
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. Adófizetési kedvezmény
 2. § A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési
  kötelezettséget az 5. § (4) bekezdése szerinti hónapra vonatkozóan nem kell teljesítenie az 5. § (1) bekezdése
  szerinti tényleges főtevékenységet folytató kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy
  foglalkoztatása tekintetében.
 3. § Nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
  vagy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 128. §-a szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége
  az 5. § (1) bekezdése szerinti tényleges főtevékenységet folytató hozzájárulás fizetésre kötelezettnek az 5. §
  (4) bekezdése szerinti hónapra.
 4. § A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisvállalati
  adóalany, e tevékenységével összefüggésben az 5. § (4) bekezdése szerinti időszakra történő kisvállalati
  adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.
 5. § (1) Az 1–4. § szerinti adókedvezményekre a tényleges főtevékenységeként
 6. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
 7. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,
 8. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
 9. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,
 10. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,
 11. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,
 12. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,
  Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,
 13. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,
 14. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
 15. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,
 16. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,
 17. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
 18. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,
 19. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,
 20. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,
 21. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, vagy
 22. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329)

  (3) Tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek,
  kisvállalati adóalanynak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább
  bevételének 30%-a származott.
  (4) Az (1) bekezdés szerinti kifizetőt 2020. november hónapra illeti meg az 1–4. § szerinti kedvezmény.
 23. § (1) Az 1. alcímben foglalt kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a kifizető az e rendelet hatálybalépésekor
  már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket
  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdése szerinti felmondással nem szünteti meg
  az 5. § (4) bekezdése szerinti időszakban.
  (2) Az 1–5. §-okban foglalt mentesség igénybevételének feltétele, hogy
  a) a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna,
  b) a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.
 24. Szálláshely-szolgáltatással összefüggő rendelkezések
 25. § (1) A tényleges főtevékenységként
  a) Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
  b) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,
  c) Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet, vagy
  d) Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet
  végzőkre a 2. alcím szerinti rendelkezések vonatkoznak.
  (2) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.)
  Korm. rendelet szerinti Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (a továbbiakban: NTAK) regisztrált
  szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban 2020. november 8. napjáig
  regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80%-át.
  (3) A (2) bekezdés szerinti megtérítés feltétele, hogy
  a) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók
  munkaviszonyát az 5. § (4) bekezdés szerinti időszakra fenntartja,
  b) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérét a munkavállalók részére kifizeti,
  és
  c) a megtérítendő összeg számításának alapját azok a regisztrált foglalások képezik, amelyek az e rendelet
  hatálybalépésétől számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak.
  (4) A támogatás igénylésének részletes szabályait külön kormányrendelet határozza meg.
 26. § (1) A 7. § (2) bekezdés szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti
  állami támogatásnak minősül.
  (2) Ha a kedvezményezett árbevétele a támogatható időszakban legalább 30%-kal csökken 2019 ugyanezen
  időszakához képest, az (1) bekezdés szerinti állami támogatás az átmeneti közlemény 3.12. szakasza szerinti
  támogatásként (a továbbiakban: fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás), egyéb esetben pedig
  az átmeneti közlemény 3.1. szakasza szerinti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható.
  (3) Ha a kedvezményezett fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásként nem jogosult a 7. § (2) bekezdése
  szerinti teljes támogatásra, a 7. § (2) bekezdése szerinti támogatást átmeneti támogatásként is igénybe veheti.
 27. § (1) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk
  (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az átmeneti közlemény 3.12. szakaszának szabályaival
  összhangban, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.
  (2) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásról támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható.
  (3) Az a vállalkozás részesülhet fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásban, amely 2019. december 31-én
  nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
  (4) A (3) bekezdéstől eltérően fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás nyújtható azon, a 651/2014/EU
  bizottsági rendelet I. melléklete szerinti kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő
  vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja
  szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
 28. § (1) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás elszámolható költsége a kedvezményezettnek a támogatható
  időszakban felmerült árbevételének a változó költségekkel csökkentett azon része, amelyhez más forrás (például
  biztosítás vagy más állami forrás) nem nyújt fedezetet.
  (2) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg sem a 3 millió eurónak
  megfelelő forintösszeget, sem pedig az (1) bekezdés szerinti elszámolható költségek 70%-át vagy a 651/2014/EU
  bizottsági rendelet I. melléklete szerinti kisvállalkozások esetén az elszámolható költségek 90%-át.
  (3) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás nem halmozható más, az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami
  támogatással.
  (4) Ha a kedvezményezett az általa igénybe vett fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás támogatható
  időszakát tartalmazó pénzügyi évre vonatkozó – könyvvizsgálati kötelezettség esetén a könyvvizsgáló által
  ellenőrzött – éves beszámolója alapján meghaladta az (1) és (2) bekezdésben meghatározott felső határt,
  a kedvezményezett a túltámogatást köteles visszafizetni.
 29. § (1) Az átmeneti támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
  támogatásnak minősül, és az átmeneti közlemény 3.1. szakaszának szabályaival összhangban, vissza nem térítendő
  támogatás formájában nyújtható.
  (2) Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható.
  (3) Az a vállalkozás részesülhet az átmeneti támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. §
  (4a)–(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.
  (4) A (3) bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható azon, a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete
  szerinti kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült,
  feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt,
  továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
  7674 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 242. szám
 30. § (1) Az átmeneti támogatás támogatástartalma az átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb
  támogatásokkal együtt vállalkozásonként nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
  (2) Azonos elszámolható költségek esetén az átmeneti támogatás abban az esetben halmozható az 1407/2014/EU
  bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatással, ha támogatáshalmozás nem vezet az (1) bekezdés szerinti
  maximális támogatási összeg túllépéséhez.
  (3) Azonos elszámolható költségek esetén az átmeneti támogatás abban az esetben halmozható más állami
  támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
  határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
  (4) Az átmeneti támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más állami támogatással.
  Az átmeneti támogatás halmozható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással.
 31. § (1) Az egyedi átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait közzé kell tenni az Európai Bizottság
  közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó 2021. augusztus 1-jéig továbbítja az állami
  támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr.
 32. melléklete szerinti adatait.
  (2) Az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.
 33. Bértámogatás igénybevétele
 34. § (1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti személyek az ezen alcím szerinti rendelkezéseket alkalmazhatják.
  (2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatást nyújtó a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
 35. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerinti munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy
  bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható,
  amennyiben
  a) a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és
  b) a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.
  (3) A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei
  kormányhivatalhoz nyújtja be.
  (4) A főváros és megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt.
  (5) A támogatás legfeljebb 2020. év november hónapra nyújtható. A támogatás, illetve az arányos támogatás
  a munkáltató részére a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint utólag kerül folyósításra.
  (6) A támogatásra az Flt. és a végrehajtási rendeleteinek szabályait a jelen alcímben és a munkaerőpiaci programban
  foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  (7) A támogatás a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap cím, 15. Munkahely-megtartási
  program alcímből nyújtható.
  (8) A támogatás az átmeneti közlemény 3. 10. szakasza szerinti támogatást tartalmaz.
  (9) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás
  halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami
  támogatásnak nem minősülő általános foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel, és az Atr. 2. § 1. pontja szerinti
  állami támogatással, feltéve, hogy az ily módon halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg
  az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át.
  (10) A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.
 36. Záró rendelkezések
 37. § Ez a rendelet 2020. november 11. napján lép hatályba.

  M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 242. szám 7675