Kényelmi szolgáltatásunk az online könyvelés. Könyvelési anyagát küldje el interneten vagy futárral, igény esetén ingyenesen el is megyünk érte. Konzultációk Skypon is!

Koronavírus intézkedések

A Kormány 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről
A Kormány a koronavírus világjárvány egészségügyi és nemzetgazdasági hatásainak egyidejű kezelése, az emberi életek védelme
és a munkahelyek megőrzése érdekében egyetért adókedvezmények biztosításával, a szálláshely-szolgáltatók foglalásaik
kieséséből származó költségeinek megtérítésével és bértámogatások nyújtásával.
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. Adófizetési kedvezmény
 2. § A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési
  kötelezettséget az 5. § (4) bekezdése szerinti hónapra vonatkozóan nem kell teljesítenie az 5. § (1) bekezdése
  szerinti tényleges főtevékenységet folytató kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy
  foglalkoztatása tekintetében.
 3. § Nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
  vagy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 128. §-a szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége
  az 5. § (1) bekezdése szerinti tényleges főtevékenységet folytató hozzájárulás fizetésre kötelezettnek az 5. §
  (4) bekezdése szerinti hónapra.
 4. § A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisvállalati
  adóalany, e tevékenységével összefüggésben az 5. § (4) bekezdése szerinti időszakra történő kisvállalati
  adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.
 5. § (1) Az 1–4. § szerinti adókedvezményekre a tényleges főtevékenységeként
 6. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
 7. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,
 8. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
 9. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,
 10. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,
 11. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,
 12. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,
  Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,
 13. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,
 14. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
 15. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,
 16. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,
 17. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
 18. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,
 19. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,
 20. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,
 21. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, vagy
 22. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329)

  (3) Tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek,
  kisvállalati adóalanynak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább
  bevételének 30%-a származott.
  (4) Az (1) bekezdés szerinti kifizetőt 2020. november hónapra illeti meg az 1–4. § szerinti kedvezmény.
 23. § (1) Az 1. alcímben foglalt kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a kifizető az e rendelet hatálybalépésekor
  már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket
  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdése szerinti felmondással nem szünteti meg
  az 5. § (4) bekezdése szerinti időszakban.
  (2) Az 1–5. §-okban foglalt mentesség igénybevételének feltétele, hogy
  a) a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna,
  b) a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.
 24. Szálláshely-szolgáltatással összefüggő rendelkezések
 25. § (1) A tényleges főtevékenységként
  a) Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
  b) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,
  c) Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet, vagy
  d) Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet
  végzőkre a 2. alcím szerinti rendelkezések vonatkoznak.
  (2) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.)
  Korm. rendelet szerinti Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (a továbbiakban: NTAK) regisztrált
  szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban 2020. november 8. napjáig
  regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80%-át.
  (3) A (2) bekezdés szerinti megtérítés feltétele, hogy
  a) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók
  munkaviszonyát az 5. § (4) bekezdés szerinti időszakra fenntartja,
  b) a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bérét a munkavállalók részére kifizeti,
  és
  c) a megtérítendő összeg számításának alapját azok a regisztrált foglalások képezik, amelyek az e rendelet
  hatálybalépésétől számított 30 napon belüli időszakra vonatkoznak.
  (4) A támogatás igénylésének részletes szabályait külön kormányrendelet határozza meg.
 26. § (1) A 7. § (2) bekezdés szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti
  állami támogatásnak minősül.
  (2) Ha a kedvezményezett árbevétele a támogatható időszakban legalább 30%-kal csökken 2019 ugyanezen
  időszakához képest, az (1) bekezdés szerinti állami támogatás az átmeneti közlemény 3.12. szakasza szerinti
  támogatásként (a továbbiakban: fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás), egyéb esetben pedig
  az átmeneti közlemény 3.1. szakasza szerinti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható.
  (3) Ha a kedvezményezett fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásként nem jogosult a 7. § (2) bekezdése
  szerinti teljes támogatásra, a 7. § (2) bekezdése szerinti támogatást átmeneti támogatásként is igénybe veheti.
 27. § (1) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk
  (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az átmeneti közlemény 3.12. szakaszának szabályaival
  összhangban, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.
  (2) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásról támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható.
  (3) Az a vállalkozás részesülhet fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásban, amely 2019. december 31-én
  nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
  (4) A (3) bekezdéstől eltérően fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás nyújtható azon, a 651/2014/EU
  bizottsági rendelet I. melléklete szerinti kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő
  vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja
  szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
 28. § (1) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás elszámolható költsége a kedvezményezettnek a támogatható
  időszakban felmerült árbevételének a változó költségekkel csökkentett azon része, amelyhez más forrás (például
  biztosítás vagy más állami forrás) nem nyújt fedezetet.
  (2) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg sem a 3 millió eurónak
  megfelelő forintösszeget, sem pedig az (1) bekezdés szerinti elszámolható költségek 70%-át vagy a 651/2014/EU
  bizottsági rendelet I. melléklete szerinti kisvállalkozások esetén az elszámolható költségek 90%-át.
  (3) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás nem halmozható más, az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami
  támogatással.
  (4) Ha a kedvezményezett az általa igénybe vett fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás támogatható
  időszakát tartalmazó pénzügyi évre vonatkozó – könyvvizsgálati kötelezettség esetén a könyvvizsgáló által
  ellenőrzött – éves beszámolója alapján meghaladta az (1) és (2) bekezdésben meghatározott felső határt,
  a kedvezményezett a túltámogatást köteles visszafizetni.
 29. § (1) Az átmeneti támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
  támogatásnak minősül, és az átmeneti közlemény 3.1. szakaszának szabályaival összhangban, vissza nem térítendő
  támogatás formájában nyújtható.
  (2) Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2021. június 30-ig hozható.
  (3) Az a vállalkozás részesülhet az átmeneti támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. §
  (4a)–(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.
  (4) A (3) bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható azon, a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete
  szerinti kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült,
  feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt,
  továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
  7674 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 242. szám
 30. § (1) Az átmeneti támogatás támogatástartalma az átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb
  támogatásokkal együtt vállalkozásonként nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
  (2) Azonos elszámolható költségek esetén az átmeneti támogatás abban az esetben halmozható az 1407/2014/EU
  bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatással, ha támogatáshalmozás nem vezet az (1) bekezdés szerinti
  maximális támogatási összeg túllépéséhez.
  (3) Azonos elszámolható költségek esetén az átmeneti támogatás abban az esetben halmozható más állami
  támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
  határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
  (4) Az átmeneti támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más állami támogatással.
  Az átmeneti támogatás halmozható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással.
 31. § (1) Az egyedi átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait közzé kell tenni az Európai Bizottság
  közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó 2021. augusztus 1-jéig továbbítja az állami
  támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr.
 32. melléklete szerinti adatait.
  (2) Az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.
 33. Bértámogatás igénybevétele
 34. § (1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti személyek az ezen alcím szerinti rendelkezéseket alkalmazhatják.
  (2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatást nyújtó a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
 35. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerinti munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy
  bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható,
  amennyiben
  a) a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és
  b) a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.
  (3) A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei
  kormányhivatalhoz nyújtja be.
  (4) A főváros és megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt.
  (5) A támogatás legfeljebb 2020. év november hónapra nyújtható. A támogatás, illetve az arányos támogatás
  a munkáltató részére a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint utólag kerül folyósításra.
  (6) A támogatásra az Flt. és a végrehajtási rendeleteinek szabályait a jelen alcímben és a munkaerőpiaci programban
  foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
  (7) A támogatás a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap cím, 15. Munkahely-megtartási
  program alcímből nyújtható.
  (8) A támogatás az átmeneti közlemény 3. 10. szakasza szerinti támogatást tartalmaz.
  (9) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás
  halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami
  támogatásnak nem minősülő általános foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel, és az Atr. 2. § 1. pontja szerinti
  állami támogatással, feltéve, hogy az ily módon halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg
  az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át.
  (10) A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.
 36. Záró rendelkezések
 37. § Ez a rendelet 2020. november 11. napján lép hatályba.

  M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 242. szám 7675

KATA változások 2021

A KATA szabályok változása a benyújtott törvénytervezet alapján az alábbi főbb területeket érinti, melyek 2021. január 1-jétől lépnének életbe.

KATA szabályok változása – a 40%-os adófizetési kötelezettség kiterjesztése

 • Ha egy adóévben egy konkrét belföldi partner felé számlázol 3 millió forintot (nettó) elérő összegben, az afeletti rész után a belföldi kifizető (adószámmal rendelkező egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, egyéb szervezetek) 40% különadót kell hogy megfizessenek a neked fizetett 3 millió feletti árbevétel után,
 • Ha külföldi kifizető (cég, vállalkozás, egyéb szervezet) felé számlázol egy év alatt 3 millió forintot meghaladóan, akkor te, mint kata adózó fizetsz 40 százalékos adót pluszban a kapott 3 milliót meghaladó rész után,
 • Ha kapcsolt vállalkozások (Tao. törvény, Ptk. szerint kapcsolt, saját vagy családtag cége) felé számlázol, minden bevételt (0 forinttól) 40 százalékos adó terhel,
 • nyilatkozatot is kell a kifizetők felé tenned majd katásként az első kapcsolat felvételekor, szerződéskötéskor, hogy te “kisadózó” vagy és legyen erre figyelemmel az esetleges 40%-os adó számításakor.

KATA szabályok változása – a “Többes katázás” megszüntetése

Megszűnik annak lehetősége, hogy egynél több vállalkozásban “kisadózó” legyél. A legelőször létrejött kisadózói státuszod meghagyja a NAV, a többit pedig határozattal törölni fogja 2021. január 1-jei hatállyal.

KATA szabályok változása nem érinti a tételes adófizetést

A tételes adózás szabályait a jelenleg elfogadás alatt lévő törvény tervezet nem érinti. Marad az kötelező 50 ezer forint, illetve a választható 75 ezer Ft tételes adó havonta főállású adózók esetén, minden megkezdett naptári hónapra (akkor is, hacsak egy napot tevékenykedünk vállalkozóként adott hónapban). Továbbá marad a havi 25 ezet forint tételes adó, amennyiben mellékfoglalkozású vállalkozónak minősülünk, tehát 36 órát elérő munkaviszonnyal, főállású egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonnyal rendelkezünk másik társaságban, kiegészítő (nyugdíjas) vállalkozóként, nappali oktatási rendszerű képzésben folytatunk tanulmányok mellett vállalkozunk stb.

KATA szabályok változása nem érinti a 12 milliós értékhatárt

Amennyiben a fent felsoroltak feltételek nem teljesülnek, vagyis:

 • ha nem számlázunk kapcsolt vállalkozás felé,
 • ha nem számlázunk egyazon belföldi vagy külföldi partner felé évi 3 millió forintot meghaladóan,

akkor csak a 12 milliós KATA bevételi értékhatár feletti bevételi határt kell figyelni. Ebben az esetben csak az évi 12 millió forintos (időarányosan) számított összes bevételi összeghatár átlépése esetén kell 40%-os kata adó fizetéssel számolnunk. Fontos még, hogy amely törvénymódosítás hatálya alá eső bevételünk után 40%-os adót fizettünk, vagy fizettek meg

Online Tanácsadás

Tisztelt Érdeklődő!

A Magic-Number Kft egy új szolgálatatással kíván segítséget nyújtani azoknak a vállalkozásoknak, akik a koronavírus miatt pénzügyi nehézségekkel találják magukat szemben. A tanácsadást on-line, videókonferencia keretein belül nyújtjuk. A legújabb szolgáltatásunkat azoknak találtuk ki, akik: – előreláthatólag az elkövetkezendő három hónapban árbevétellel nem rendelkeznek – árbevétellel rendelkeznek, de fix költségeik várhatóan meghaladják az árbevételüket – jelentős kintlévőséggel-, illetve tartozással rendelkeznek – az Euro árfolyamának változása miatt fizetési nehézségeik merültek fel – munkaügyi-, munkajogi- illetve dolgozók megtartásával kapcsolatos kérdéseik vannak – olyan partnert keresnek, akiktől folyamatos tájékoztatást kapnak a lehetőségekről és a változásokról

Szolgáltatás díja: 3 000Ft+ÁFA/óra

Szolgáltatásunkat igénybe veheti telefonon, videókonferencián (Skype, Zoom) az első óra díjának beérkezését követően, előre egyeztetett időpontban, akár hétvégén is.

Szíves megkeresését várjuk a vargazoltan@magic-number.hu e-mail címen, illetve a Magic-Number Kft Facebook oldalán (https://www.facebook.com/magicnumberkft/).

HOME OFFICE

Kedves Ügyfeleink!

Sokan döntöttek úgy, hogy munkavállalóik mostantól home office, azaz otthon végezhető munka keretein belül dolgozhatnak.
Előnyök és hátrányok, ismeretlen helyzetek. Ez jellemzi az otthoni munkát. Nem vagyunk hozzászokva, ezért van néhány szabály, amit figyelembe kell venni, és amit alkalmaztatni kell a munkavállalókkal is.
Hogy miért fontos ez? A válasz egyszerű, hogy ne essen szét a munka. A vezető ugyanis nem ellenőrizheti személyesen a feladatok elvégzését, a beosztott, pedig visszajelzés- és közvetlen segítség nélkül dolgozik. Nem mindenki szokott hozzá ehhez a helyzethez.

Lássuk a szabályokat:
1. Türelem
2. Reggeli rutin
3. Ebéd
4. TV kikapcsolva
5. Napirend betartás
6. Napirend igazítás a munkatársakhoz/vezetőhöz
7. Magánjellegű hívások kezelése
8. Eszközök biztosítása, ellenőrzés
9. Gyermek miatt otthonmaradó, mint egyedi eset

Jelszó: Semmi nem egyértelmű, mindent meg kell előre beszélni.

1. Türelem
Ha eddig nem volt otthoni munka a vállalkozásnál, akkor elsőre csupa
megoldandó feladatba ütközik az ember. Fontos a türelem, és a megértése annak, hogy aki otthon maradt, az első időkben, lassabban fog dolgozni. A technika (számítógép, telefon, scanner, nyomtató, konferencia beszélgetés, időbeosztás stb.) még nem működik olajozottan.
Kicsit olyan, mint az első napok egy új munkahelyen. A dolgozó kialakítja az új munkafolyamatokat, szembesül, milyen technikai hiányosságok vannak még, és át kell szerveznie a napirendjét. Ha az ő napirendje változik, a bennmaradó munkatársak és a vezető napirendje is borul. A lelassult munkára, addig meg nem szokott figyelmetlenségekre, akadozásokra számítani kell. Idővel hatékonyabbá válik minden.

2. Reggeli rutin
Az otthonmaradónak jó tanács, hogy reggelente úgy készüljön, úgy kelljen
fel, mintha dolgozni menne. Ha reggel nincs kedve nekiállni, akkor is meg kell tenni,
tudatosan.

3. Ebéd
Az ebéd elkészítése hétvégén javasolt, ha házhoz szállítást nem
szeretne. Mert a főzés rengeteg időt vesz el a munkaidőből. Ezt otthon sem engedhetjük meg magunknak.

4. Tévé kikapcsolva
A tévé csábításának álljunk ellen, mert a mozgókép elvonja a figyelmet, koncentráljunk a munkára. Tévére így marad idő este.

5. Napirend betartása
Időbeosztás, szünetbeosztás nagyon fontos, úgy ahogy az is, hogy
ha eljön a délután, vagy este, hiába van otthon a munkaeszköz, le kell tenni
a feladatokat. Másnap is van nap!

6. Napirend igazítása munkatársakhoz/vezetőhöz
Mivel mindenki máshol helyezkedik el a térképen, és nem látjuk egymást napközben, csak előre megbeszélt időpontokkal lehet együtt végezni a munkát. Adott időpontban legyen a megbeszélés, és állapodjunk meg, ki mikor lesz elérhető. Így számíthatunk egymásra igazán.

7. Magánjellegű hívások kezelése
A napközben érkező személyes hívásokat munka utánra kell halasztani, vagy kezdés előtt reggeli órákban elrendezni. Ha nem tartjuk a szigort, elúszunk.

8. Eszközök biztosítása, ellenőrzés
A munkáltatónak, még mielőtt belevág az otthoni munkavégzésbe, végig kell gondolnia, mi kell az otthonmaradó feladatainak végrehajtásához.
A leggyakoribbak: asztali számítógép, vagy laptop, nyomtató,
scanner, mikrofonos fülhallgató és egy sim kártya (amit a munkáltató
fizet), és szükség esetén telefon, egy olyan program, amelyen keresztül konferencia hívások tarthatók.
Egy átlagos lakás nincs felkészítve elegendő hosszabbítóval, elosztóval, internethez szükséges kábellel, internettel. Ezeket fel kell mérnie a munkavállalónak, de a munkáltatónak ebben segítséget kell nyújtania. Nem szabad elfelejteni, hogy az otthon végzett munka minden kellékét a munkáltatónak kell biztosítani, saját költségére.
Az ellenőrzés fontos! Ehhez a munkáltató napokra lebontva adja ki a feladatokat, vagy kérje azokat előre megadni a munkavállalóktól. Így tudni fogja, hogy másnap reggel mit kell visszaellenőrizni. Ha valami nincsen kész, mindenképpen vissza kell jelezni, és sürgősen bekérni a munkavállalótól.

9. Gyerek miatt otthonmaradó, mint egyedi eset
A munkáltató tartsa észben: sok munkavállaló a gyermeke miatt marad most otthon.
Az időbeosztása felborul, mert a gyermek nem tud önállóan tanulni.
Idővel talán fog, de ez a gyermek korától is függ. Így a munkaidő nem
biztos, hogy 8 órától 17 óráig tarhat. Hagyjuk az idejét beosztani, és azt
ellenőrizzük inkább, hogy a kiadott munka elvégzése megtörténik-e időben! Erre mindenképpen szánjunk időt!

Mindenkinek legyen nagyon sok türelme magához, és a munkatársaihoz és idővel egyszerűbben mennek a dolgok!

Kormányintézkedések

Kormányintézkedések:
– magánszemélyek és vállalkozások hitelek tőke és kamatfizetési kötelezettségeit év végéig felfüggesztik
– vállalkozások rövid lejáratú hiteleit 06.30.-ig felfüggesztik

Figyelem a miniszterelnök által bejelentett adózási változások a beszéde alapján csak az alábbi szektorokat érintik:
turizmus, vendéglátás, szórakoztatóipar, sport, kulturális szolgáltatások, személyszállítás

Intézkedések
o munkaadó járulékok ( szocho, szakképzési, Kiva ) teljes elengedése
o nyugdíjjárulék elengedése
o egészségbiztosítás minimumra csökkentése
o helységbérleti szerződéseket nem lehet felmondani, bérleti díjakat nem lehet megemelni
o turizmus fejlesztési hozzájárulást nem kell fizetni
Intézkedés június 30-ig érvényes!
Holnap beszámolunk a részletekről.

Munkaügyi tájékoztató

A kormány döntése nyomán kialakult helyzettel kapcsolatban munkaügyi illetve bérezés szempontjából az alábbi tájékoztatást adjuk.
1. Home Office
– Munkáltató elrendelheti az otthoni munkavégzést (Home Office). Dolgozónak kötelessége a munkaidejét munkával tölteni, de munkaadónak kötelező megtérítenie dolgozó felmerült költségeit pl. internet, telefon valamint biztosítania kell számára a szükséges eszközöket.
– Munkavállaló Home Office-ra irányuló kérését munkáltató nem köteles teljesíteni, ha egyéb körülmény ezt nem indokolja.
– Home Office-ban végzett tevékenység után teljes munkabér jár kivéve a munkába járás költségtérítését.

2. Gyermek miatti otthonmaradás
– Dolgozó jogosult az iskolai-, óvodai bezárás idejére gyermekével otthon maradni, ez esetben munkáltató kötelezheti a Home-Office-ra. Ha munkavállaló ezt nem akarja vagy más körülmények miatt nem megoldható pl. tevékenység nem végezhető otthonról, nincs internet kapcsolat és a bevezetése elhúzódik, stb. munkavállaló megkezdi a fizetett szabadsága letöltését. Ha munkavállaló fizetett szabadsága elfogy akkor fizetés nélküli szabadságra lehet küldeni.
– Amennyiben dolgozó táppénzre vagy gyermekápolási táppénzre megy ebben az időszakban munkáltatónak a szokásos szabályokat kell alkalmazni. Fel kell hívnom a figyelmet, ha ezzel a dolgozók visszaélnek táppénz csalást követnek el.

3. Munkavállaló karanténba helyezése

– Ha egy munkavállalót kórházi vagy lakhelyhagyási tilalmas karanténra kötelez a Tisztiorvosi Szolgálat, akkor a normál táppénz szabályait kell alkalmazni. Az igazolást ez esetben is a háziorvos állítja ki.

4. Létszámleépítésre vonatkozó szabályok. Amennyiben a munkáltató gazdasági okok miatt nem tudja tovább foglalkoztatni dolgozóit, a munkáltatói rendes felmondás szabályai az irányadóak. A munkavállalók bérét egyoldalúan csökkenteni nem lehet, de közös megegyezéssel természetesen mind a munkabér mind a munkaidő csökkenthető, de minimálbérre vonatkozó jogszabályokat be kell tartani.
Munkaviszonyból eredő külföldi kiküldetés
A munkáltató a munkaügyben történő külföldre utazást (kiküldetést), hiszen ha a fokozott fertőzésveszély fennáll a munkavégzés helyén, mégis kötelezi a munkavállalót, minden kárért a munkáltató lesz a felelős. A foglalkoztatás során keletkezett kárért, egészségsérelemért – így a megbetegedésért is – kártérítésre is kötelezhető a munkáltató. A Munka Törvénykönyve alapján a munkavállaló megtagadhatja az utasítást, ha életét, egészségét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti annak teljesítése – fogalmazott a munkajogász. Ez azonban nem jelenti azt, hogy „haza is mehetünk”, a munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni.
Magánjellegű utazás
Általános szabály, hogy munkaidőn kívül sem lehet a munkaviszony célját veszélyeztetni, mindenki köteles gondoskodni arról, hogy munkára képes állapotban jelenjen meg a munkahelyén. Normál esetben nem mondhatja meg a munkáltató, hogy munkaidőn kívül mit csináljunk, viszont az is igaz, hogy a munkaviszony célját veszélyeztetni nem lehet. A munkaköri egészségügyi alkalmasság soron kívül is ellenőrizhető.
Ha a járvány miatt esetleg bezárják az üzemet, és a munkáltató – elháríthatatlan külső ok miatt – nem tud eleget tenni a foglalkoztatási kötelezettségének, akkor nem köteles alapbért sem fizetni.
Jelen pillanatban ennyi információ áll rendelkezésünkre, és folyamatosan frissítjük a honlapunkat.

Friss hírek

Kedves Ügyfeleink!

Tudjuk, hogy a szükséges kormányzati intézkedések változásokat jelentenek. Megoldjuk.
Célunk, hogy továbbra is gördülékenyen intézhessük a vállalkozások ügyeit.
Rendelkezésetekre állunk és segítséget nyújtunk felmerülő kérdéseitekben, vagy a problémák megoldásában. Személy szerint engem telefonon bármikor hívhattok.
Messenger, Skype vagy Viber alkalmazások segítségével tudunk hosszabb megbeszéléseket is tartani. Kérlek Titeket, hogy ez esetben előre egyeztessünk időpontot, annak érdekében, hogy zavartalanul átbeszélhessük összes felmerülő kérdéseteket!
A Magic-Number Kft. Facebook oldalát (https://www.facebook.com/magicnumberkft/) és weboldalát (http://magic-number.hu/) folyamatosan frissíteni fogjuk, ezért figyeljétek oldalunkat! Minden adózással és számvitellel kapcsolatos információt a lehető leghamarabb közzé fogunk tenni. Kérlek, hogy a hírportálokat, közösségi oldalakat ne tekintsétek hiteles forrásnak!
Az alábbiakban kérjük együttműködéseteket ügyfeleink-, munkatársaink hozzátartozóik védelmének érdekében:
– 2020.04.15-ig a könyvelési anyagokat elektronikusan (e-mailben) küldjétek
– amennyiben személyesen hozzátok el az irodaházba, úgy a portaszolgálaton helyezzétek el a Magic-Number nevére címezve zárt dobozban, vagy borítékban
– az esetlegesen személyesen hozott, postával vagy futárszolgálattal küldött anyagokat az érkezésüktől számítva 48 órát követően kezdjük el feldolgozni
– engem és munkatársaimat e-mailen, telefonon keressetek
– megnövekedett hívásszámra számítunk, ezért amennyiben telefonon éppen nem értek el minket, jelezzétek azt e-mailen és visszahívunk
Köszönjük együttműködéseteket!
Magic-Number Kft. csapata
70/638 20 71 és 70/250 80 39

Számlázást, számlaadat-szolgáltatást érintő, 2020. július 1-jén hatályba lépő változások

• A termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő adószámának feltüntetése a számlán

2020. július 1-jétől minden belföldi adóalanynak kibocsá¬tott számlán szerepeltetni kell a termékbeszerző, szolgál¬tatást igénybevevő belföldi adóalany adószámának, cso¬portazonosító számának első nyolc számjegyét, vagyis megszűnik a 100 000 forintos értékhatár.

E kötelezettséget teljesíteniük kell az alanyi adómenteseknek is. A számlán a partner adószáma ak¬kor is szerepeltetendő, ha a számla nem tartalmaz általános forgalmi adót, mert az ügylet például adómentes
Emellett továbbra is érvényben marad az az előírás, amelynek alapján a fordított adózás alá tartozó ügy¬letekről kiállított számlának a termékbeszerző, szol¬gáltatást igénybevevő teljes, 11 számjegyű adószámát szerepeltetni kell.

A kapcsolódó átmeneti rendelkezés szerint az adólevonás tárgyi feltételeként szolgálhat az olyan, 2020. június 30-át követően teljesített ügyletről kibocsátott számla is, amely nem tartalmazza a termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő adószámát, de csak akkor, ha annak kibocsátása 2020. július 1-jét megelőzően történt és 100 000 forintnál kevesebb áthárított adót tartalmaz.
[Áfa tv. 169. § d) pont dc) alpontja, 336. §-a]

• A számlakibocsátási határidő 8 napra csökkenése

A jelenlegi szabályok szerint az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás valamint előzőek előlege esetében
• amelynek az ellenértékét illetve előlegét nem kész¬pénz¬zel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy több¬célú utalvánnyal térítik meg, vagy
• amelynek az ellenértékét a teljesítést követően térítik meg,
• és a számla áthárított adót tartalmaz (illetve áthárított adót kellene tartalmaznia), a számlát a teljesítéstől szá¬mított 15 napon belül (vagyis legkésőbb a 15. napon) kell kibocsátani.
Ez a 15 napos határidő 2020. július 1-jétől 8 napra csökken.
[Áfa tv. 163. § (2) bekezdés c) pontja]

• Az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjesztése

Az adóalany által kibocsátott számlákról teljesítendő on¬line számlaadat-szolgáltatási kötelezettség 2020. július 1-jétől az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség min¬den belföldi adóalany részére, belföldön teljesített ügy¬let¬ről kibocsátott számlára kiterjed.
Az adatszolgáltatási kö¬telezettség az alanyi adómentes adóalanyokat is terheli.
E kötelezettséget nem befolyásolja, hogy a számla akár az ügylet fordított adózása, akár adómentessége, akár a tör¬vény adó feltüntetését tiltó szabálya miatt nem tartalmaz át¬hárított adót.
Ezen időponttól sem esik számlaadat-szolgáltatási köte¬le¬zettség alá a nem adóalany (például magánszemély) és a másik tagállambeli vagy harmadik országbeli adóalany ré¬szére teljesített ügyletről kibocsátott számla, még akkor sem, ha a számlázott ügylet teljesítési helye belföld. Így nem kell adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni pél¬dá¬ul a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésről és a termékexportról. [A nem belföldi és nem adóalany részé¬re kibocsátott számlák 2021. január 1-jétől esnek online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá.)

A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjesztése mel¬lett nem változik az a szabály, hogy a számlázási funkcióval rendelkező programmal előállított számla adatairól azonnal, elektronikus úton teljesítendő az adatszolgáltatás.
A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával ki¬bocsátott számla adatait továbbra is az online felületen kell rögzíteni. Főszabály szerint ezt a számla kibocsátását köve¬tő (a hatályos rendelkezésben szereplő öt nap helyett) négy napon belül kell megtenni. Amennyiben azonban a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat 500 000 forintot elérő vagy meghaladó összegű áthárított adót tartal¬maz, az adatszolgáltatás továbbra is a számla kibocsátását kö¬vető naptári napon belül teljesítendő.
Új szabály, hogy végszámla (vagyis az olyan számla, amelyben az ellenértékbe beszámító előleg elszámolása is megtörténik) esetén az előleg figyelembe vételével adódó különbözetről szolgáltatandó adat.
Az online számlaadat-szolgáltatás új szabályai a 2020. június 30-át követően kibocsátott számlákra alkalmazandók.
[Áfa tv. 337. § (2) bekezdés, 10. számú melléklet]

• A számlabefogadóként teljesítendő adatszolgáltatás kiterjesztése

Az adóalanyoknak 2020. július 1-jétől a bevallásukban min¬den olyan számláról adatot kell szolgáltatniuk, aminek alap¬ján az adott adómegállapítási időszakban adólevonási jogot gyakorolnak. A számláról szolgáltatandó adatok köre nem változik.

A jelenleg hatályos szabályokat még alkalmazni kell azon számlák tekintetében, amelyek alapján az adóalany a 2020. június 30. napját magában foglaló adómegállapítási időszakban gyakorol adólevonási jogot. Így havi bevalló esetén a 2020 júniusáról, negyedéves bevalló esetén 2020 második negyedévéről, éves bevalló esetén a 2020-ról be¬nyújtandó bevallás benyújtása során alkalmazandó utol¬já¬ra a jelenleg hatályos előírás.
[Áfa tv. 337. § (1) bekezdés, 10. számú melléklet]

KATA változások 2020

1. Több feltételnek kell megfelelni a katázáshoz

A szigorítás egyik lényeges eleme az, hogy a jövőben a kata 7 feltételéből az eddigi 2 helyett legalább 4-nek kell ahhoz teljesülnie, hogy egy egyéni vállalkozás, egyéni cég, Bt. (kizárólag magánszemély tulajdonossal), közkereseti társaság (kizárólag magánszemély tulajdonossal) vagy ügyvédi iroda legálisan katázhasson.
• Ne egyedül dolgozz!
• Egy ügyféltől a bevételeid legfeljebb 50%-a származzon!
• Dolgozz önállóan!
• Dolgozz a saját otthonodban, irodádban vagy műhelyedben!
• Dolgozz a saját eszközeiddel (számítógépeddel, más gépeiddel, használj saját telefont)!
• Dolgozz a saját munkarended szerint, vagyis ne legyen a megbízód által meghatározott munkaidő!
• A nem főállású katás vállalkozó saját munkahelye vagy a tulajdonában álló egyéb vállalkozás felé számlázott árbevétele az összes bevételének 50 %-át ne haladja meg!

2. Nem változik a kata adó összege

A kata adó összege alapesetben továbbra is havi 50 ezer illetve 25 ezer forint lesz, attól függően, hogy a kiadószó főállásúnak minősül-e, vagy sem. Ezen felül továbbra is lehetőség lesz 75 000 Ft-ot fizetni havonta annak érdekében, hogy magasabb legyen a nyugdíjalap, a társadalombiztosítási ellátás és a nyugdíj alapjául szolgáló szolgálati idő.

3. Plusz adóval sújtják az egy ügyféltől származó nagy összegű bevételeket

Ha a katás a minimálbér két és félszeresét meghaladóan számláz egy ügyfélnek és az az ügyfél a bevételeinek több, mint felét adja, akkor 2020 február 1-től az ilyen bevételre a katás 40 százalék adót fizethet.

4. Plusz adóval büntetik, ha valaki olyan cégnek számláz be, ahol korábban alkalmazásban állt

Összeghatártól függetlenül – szintén 2020 február 1-től – 40 százalék lenne a minimálbér felett az adó, ha a katás a munkáltatójának számlázna be, ahol a bevétel megszerzésének évében, vagy azt megelőző két évben a munkaviszonyban áll, vagy állt. Ezt az adót a számlát kifizető vonná le és utalná el az adóhatóság felé.

GDPR

A mellékelt letölthető adatvédelmi tájékoztatóból megismerhető a Magic-Number Kft. szabályzata Adatvedelmi-nyilatkozat

HungaryEnglishChina

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás