Adóbírság:
Új előírás 2018. január 1-jétől. Ha az adózó az ellenőrzés megállapításairól hozott elsőfokú határozatban megállapított adókülönbözetet annak esedékességéig megfizeti, és ezzel egyidejűleg a határozat fellebbezéséről lemond, akkor mentesül a kiszabott adóbírság 50 százalékának megfizetése alól.

Késedelmi pótlék:
Új előírás 2018. január 1-jétől. Az állami adó – és vámhatóság nem ír elő késedelmi pótlékot, ha annak összege nem éri el az ötezer forintot.
Nem változott: Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól késedelmi pótlékot kell fizetni. Mértéke: minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének a háromszázhatvanötöd része.

Jogkövetkezmények alóli mentesülés:
Nem kötelezhető szankció megfizetésére az adózó, ha az adóhatóság honlapján e célra létrehozott felületen közétett tájékoztató alapján jár el. E szabály nem mentesít az adóhiány megfizetése alól. Az adóhatóság ezeket a tájékoztatókat a honlapján 2018. január 1-jét követően helyezi el. Az állami adó – és vámhatóság honlapján korábban közölt információs füzetekre és tájékoztatókra nem terjed ki a mentesülés.

Önálló bírósági végrehajtó:
Új előírás 2018. január 1-jétől. Az állami adó – és vámhatóság már nem vehet igénybe önálló bírósági végrehajtót az általa foganasítandó végrehajtási eljárások lefolytatására.( E lehetőség kizárólag az önkormányzati adóhatóság esetében marad meg.)

Mulasztási Bírság:
• Az általános bírságszabály szerint az adóhatóság az adókötelezettség megszegése miatt a természetes személyt kettőszázezer forintig, a nem természetes személyt ötszázezer forintig sújthatja.
• Kötelezettségszegésnek minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.
• Megszűnik a háztartási alkalmazott bejelentésének elmulasztása, a jogszerűtlen adóelőleg mérséklése, a számlatartási kötelezettség megsértése miatti és az üzletlezárást helyettesítő bírság. Vagyis ezekben az esetekben nem állapítható meg mulasztási bírság.

Az ÁFA – összesítő jelentés nem előírásszerű teljesítése esetén az adózó mulasztási bírsággal sújtható, melynek felső határa az érintett számlák, illetve a számlával egy tekintet alá eső okiratok számának és az általános bírságszabály szerinti bírság adózóra egyébként vonatkozó legmagasabb mértékének szorzata.